دوشنبه 14 دی‌ماه سال 1388

امروز و فردا 

 

بلبل آهسته به گل گفت شبی                                       که مرا از تو تمنایی هست 

من به پیوند تو یک رای شدم                                          گر تو را نیز چنین رایی هست 

گفت فردا به گلستان باز آی                                            تا ببینی چه تماشایی هست 

گر که منظور تو زیبایی ماست                                         هر طرف چهره ی زیبایی هست 

پا به هر جایی نهی برگ گلی است                                 همه جا شاهد رعنایی هست 

باغبانان همگی بیدارند                                                  چمن و جوی مصفایی هست 

قدح از لاله بگیرد نرگس                                                  همه جا ساغر و صهبایی هست 

نه ز مرغان چمن گمشده ایست                                       نه ز زاغ و زغن آوایی هست 

نه ز گلچین حوادث خبری                                                نه به گلشن اثر پایی هست 

هیچکس را سر بدخویی نیست                                       همه را میل مدارایی هست 

گفت رازی که نهان است ببین                                         اگرت دیده بینایی هست 

هم از امروز سخن باید گفت                                            که خبر داشت که فردایی هست   

 

(پروین اعتصامی)